Aktuelnosti

Javni poziv

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за доделу уговора у вези набавке:

40 m3 ( просторних метара ) огревног буковог дрвета и

40 т  мрког угља

30 т сушеног угља

за потребе Средње стручне школе у Пироту

за школску 2013/2014. годину

 

 

Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку, у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама.

Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне набавке понуђач је обавезан да достави уз понуду. Докази не могу бити старији од шест месеци од дана достављања јавног позива.

 

Понуђач је дужан да достави доказе из чл. 44 ЗЈН и за подизвођаче, ако намерава набавку поверити подизвођачу. Понуду у име групе понуђача подноси носилац групе понуђача ( конзорцијум ) који је у обавези да у понуди наведе чланове конзорцијума и у прилогу достави појединачне изјаве чланова конзорцијума којима се у случају доделе уговора исти обаезују  на доношење одговарајућих аката и закључење посебног међусобног уговора где се прецизира солидарна неограничена одговорност сваког понуђача за извршење комплетне уговорне обавезе.

Наручилац задржава право да по потреби, тражи од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упопређивању понуда, као и да, по потреби, тражи доставу појединих узорака.

Изабрани понуђач је у обавези да сукцесивно, утврђеном динамиком, испоручи енергенте за огрев за потребе Средње стручне школе.

 У року од 8 дана од дана достављања јавног позива, заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију  у просторијама школе, у ул. Ћирила и Методија бр. 29, Пирот, радним даном од 8,00 до 11,00 часова.

Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од 8 дана од дана достављања јавног позива , у запечаћеној коверти и са назнаком назива и броја јавне набавке и напоменом - не отварати, на адресу: Средња стручна школа, Ћирила и Методија бр. 29, 18300 Пирот.

               Благовременом се сматрају понуде које су примљене и оверене пријемним печатом школе најкасније до 11 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који су послате.

               Исправном понудом  се сматра благовремена понуда која је дата у оригиналу, са свим наведеним траженим подацима на преузетом обрасцу понуде, која је јасна и недвосмислена, откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног лица и која у прилогу садржи све тражене доказе о испуњености обавезних  услова за учешће у поступку набавке и све остале неопходне доказе и атесте прецизиране у конкурсној документацији.

               Поступак отварања понуда ће се спровести 5 дана од дана истека рока за достављање понуда  наведеног у конкурсној документацији, у 12 сати  у просторијама „Средње стручне школе“   у Пироту , ул.Ћирила и Методија бр. 29.

Поступак отварања понуда је јаван. Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда комисији поднесе писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

               Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се уз примену критеријума економски најповољније понуде на основу члана 55. Закона о јавним набавкама.

 

Критеријуми за избор најповољније понуде су:

               1. Цена –

               2. Фиксност цене-

               3. Рокови и ритам испоруке

              

Оквирни датум за доношење одлуке је 7 дана од отварања понуда.

Рокови наведени у тексту јавног позива рачунају се од дана достављања јавног позива понуђачу. У случају да задњи дан рока буде нерадни, исти се помера за први наредни радни дан.

Додатне информације у вези предметне набавке могу се добити на телефон 010/311426