tehničar za zaštitu životne sredine

УКУПНО

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ПРВИ РАЗРЕД

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

 

А.ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПР.

р.бр

разр.час.наст.

разр.час.наст.

разр.час.наст.

разр.час.наст.

разр.час.наст.

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

 

411

 

12

 

96

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

српски језик и књ.

1.

 

274

 

8

 

64

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

страни језик

2.

 

70

 

2

 

 

 

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

социологија

3.

 

64

 

2

 

64

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

филозофија

4.

 

140

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

70

 

2

историја

5.

 

35

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

1

музичка уметност

6.

 

35

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

1

 

 

 

 

ликовна култура

7.

 

274

 

8

 

64

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

 

70

 

2

физичко васпитање

8.

 

411

 

12

 

96

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

 

105

 

3

математика

9.

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

рач. и информатика

10.

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

географија

11.

 

140

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

70

 

2

физика

12.

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

биологија

13.

 

32

 

1

 

32

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устав и право грађ.

14.

70

2026

2

59

 

416

 

13

 

420

 

12

 

525

 

15

70

665

2

19

УКУПНО А:

 

2096

61

 

416

 

13

 

420

 

12

525

15

735

21

УКУПНО А:

 

УКУПНО

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ПРВИ РАЗРЕД

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

(теорија, практична настава, вежбе)

седмица у блоку год.

разр.час.нас

седмица у блоку год.

разр.час.наст.

седмица у блоку  год

разр.час.наст.

седмица у блоку год.

разр.час.наст.

седмица у блоку год.

разр.час.наст.

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

годишње

седмично

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

60

140

140

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

140

140

4

4

опш. и неор. хем.

1.

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

техн.црт. са м. ел.

2.

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

организ. послов.

3.

 

70

70

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

70

2

2

 

 

 

 

 

органска хемија

4.

 

70

70

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

70

2

2

 

 

 

 

 

аналитичка хем.

5.

 

70

70

2

2

 

 

 

 

 

 

70

70

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маш, апар. и опер

6.

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хемијска технол.

7.

 

64

 

2

 

 

64

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аут. обр. подат.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2

 

 

 

 

 

извори заг. ж. ср.

9.

 

105

70

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

70

3

2

 

 

 

 

 

исп. тла, воде и в.

10

 

70

70

2

2

 

 

 

 

 

 

70

70

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физичка хемија

11

 

70

35

2

1

 

 

 

 

 

 

70

35

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

микробиологија

12

 

128

96

4

3

 

128

96

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инстр. мет. анал.

13

30

35

70

1

2

 

 

 

 

 

30

35

70

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загађ. зашт. тла

14

 

32

64

1

2

 

32

64

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загађ. зашт. воде

15

30

32

64

1

2

30

32

64

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загађ. зашт. вазд.

16

30

35

70

1

21

 

 

 

 

 

30

35

70

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прер. и одл. чв.от

17

30

32

64

1

2

30

32

64

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пр. и од. от. вода

18

240

953

1233

28

36

60

288

288

9

9

60

280

385

8

11

60

245

350

7

10

60

140

210

4

6

УКУПНО Б:

240

2186

64

60

576

18

60

665

19

60

595

17

60

350

10

УКУПНО Б:

240

1023

3259

30

95

60

288

704

9

22

60

280

805

8

23

60

245

875

7

25

60

210

875

6

25

УКУПНО А+Б:

240

4282

125

60

992

31

60

1085

31

60

1120

32

60

1085

31

УКУПНО А+Б:

4522

125

1052

31

1145

31

1180

32

1145

31

Укупно часова:

 

raspored

office365